Reflektion,Kartläggning,Lärobjekt,Dokumentation,Nedslag,Inflytande,Finorganisation - A och O,Vup,Planering,Pedagogisk dokumentation,Kontinuitet i systematiken,Kommunikation,Undervisning,Dokumentera reflektioner,Få kugghjulen att börja rulla,VUP. Skriver kontinuerligt. UO,Leken,Utvecklingssamtal,Delaktighet,Loggbok,Samtal,Variation,Process,Samsyn,Lekande lärande miljö,Didaktik,Använder oss av våra veckobrev i vår VUP,Dialog,Skriver gemensamt på gafe,Samordning av perspektiv,Analysera verksamheten,Skriver direkt i VUP, loggbok, citat,Använda oss av föräldrabrev som underlag,Arbetslagsreflektion - hur går vi vidare,Barn observation,Gafe,Genomtänkt arbetssätt,Struktur,Återkoppling,Kontinuitet,Barnens delaktighet,Barns delaktighet,Barns Inflytande,Barns inflytande,En regelbundenhet i dokumentationen,GAFE som levande dokument för systematik,Reflektioner i loggboken,Gemensam uppföljning på ALP,Post-it lappar och loggbok,Lroprocess,Öppen dialog i arbetslaget,Analysera,Synliggöra lärandet,Levande lärobjekt,Pedagogisk reflektion,Utvärdering,Föräldrasamtal,Metakommunikation,Metakognitiv dialog,Dagordning för våra veckoplaneringar,loggbok veckobrev,Kartläggning,minisamtal,intervju,enkät,Intervjuer,Skriva månadsvis i vup,Individuellt för att sedan sammanställa,Komma överens om gemensamma rutiner,Intervjuver,Processloggbok,Reflektion i arbetslaget,Gemensam reflektion,Inramning,återkopplar mot kartläggning,Dokumenterar löpande,Gemensam löpande dokumentation i VUP,Vecko planering med utvärdering.,Föräldrarbrev,Samtal i arbetslaget,Föräldrarnas delaktighet,Skapa lärandesituationer,Lärandesituationer,Vi har veckobrev, loggbok.,Kalendarium,Vi skriver nedslag veckovis,Tid,Pedagogiskt dokumentation,Arbetar utifrån gemensamma mål,