ดีมาก,เจ้าหน้าที่เป็นกันเอง,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดี,พึงพอใจมาก,เจ้าหน้าที่บริการดี,อยากให้มีการจัดรุ่นต่อไป,อยากให้ใช้ภาชนะบรรจุอาหารลดโลกร้อน,ระยะเวลาเหมาะสมกับการสอบ,การกระจายข่าวไม่ทั่วถึง,เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน,อยากให้เรียงลำดับการสอบตามเลขที่,เจ้าหน้าที่ควรให้ข้อมูลได้ครบถ้วนกว่านี้,อยากให้ทบทวนก่อนเข้ารับการประเมิน,อยากให้จัดอบรมทบทวนการดูแลผู้สูงอายุ,ห้องน้ำไกล,สถานที่สอบอยู่ไกล,เวลาสอบนานเกินไป,อยากให้ผู้เข้ารับการประเมิน ผ่านทุกคน,อยากให้เพิ่มเวลาสอบอีก 1 ชั่วโมง,เจ้าหน้าที่ทำงานเร็ว,ขอบคุณสำหรับการดูแลในวันนี้,ประทับใจ,สถานที่และอุปกรรณ์มีประสิทธิภาพ,สถานที่ขว้างขวาง อากาศดี,