Γράψτε μια λέξη σχετικά με το μάθημα που υλοποιήσαμε